Kalo te përmbajtja

OPEN DATA REPUBLIKA E KOSOVËS

Portali opendata.rks-gov.net është katalogu qeveritar i metadata-ve në lidhje me të dhënat e lëshuara në një format të hapur nga Administrata Publike e Kosovës. Portali promovohet nga Qeveria e Kosovës dhe menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit - Ministria e Administratës Publike.

1.0 Funksionet e Agjencisë


1. Agjencia ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si vijon:


 • 1.1. propozon dhe koordinon të gjitha politikat që ndërlidhen me teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit në institucionet e Republikës së Kosovës;
 • 1.2. harton dhe siguron zbatimin e strategjisë së qeverisjes elektronike dhe të planit të veprimit përkatës, për aprovim në Qeveri;
 • 1.3. udhëheq dhe mbikëqyr zbatimin e projekteve që ndërlidhen me teknologjinë e informacionit në institucionet e Republikës së Kosovës.

2. Agjencia përkrah zhvillimin e teknologjisë së informacionit, nxit investimet në fushën e shoqërisë së informacionit, zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë e informacionit dhe bën koordinimin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e proceseve dhe të mekanizmave të qeverisjes elektronike në fushat e mëposhtme:


 • 2.1. infrastrukturën e TIK-ut për institucionet e Republikës së Kosovës dhe rritjen e shkallës së përdorimit të TI-së;
 • 2.2. zgjerimin e shërbimeve të internetit dhe të përmbajtjeve të internetit në institucionet e Republikës së Kosovës;
 • 2.3. akumulimin, administrimin, përhapjen dhe ruajtjen e të dhënave, duke krijuar Qendrën shtetërore të të dhënave elektronike;
 • 2.4. sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe të të dhënave;
 • 2.5. sipas nevojës, ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit elektronik (cyber crime);
 • 2.6. përkujdeset për menaxhimin dhe ruajtjen e pronës intelektuale dhe të drejtat në lidhje me bazat e të dhënave dhe softuerët, që janë pronë e shtetit;
 • 2.7. siguron mbrojtjen e të dhënave personale në formë elektronike, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
 • 2.8. ndihmon qasjen në informata publike në formë elektronike;
 • 2.9. në bashkëpunim me IKAP-in bën identifikimin e nevojave për aftësimin elektronik të Shoqërisë së Informacionit për punonjësit e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Tiparet e Portalit

2.0 Tiparet teknike


2.1. Hyrje

Platforma Open Data e Qeverisë së Kosovës është zhvilluar me një instalim të CKAN Platformës në Ubuntu me Docker. Versioni i instaluar i CKAN është 2.7.4


2.2. CKAN

CKAN është platforma kryesore e të dhënave me burim të hapur në botë.


CKAN është një zgjidhje e plotë softuerike që i bën të dhënat të arritshme dhe të përdorshme duke ofruar mjete për të përmirësuar botimin, ndarjen, gjetjen dhe përdorimin e të dhënave (duke përfshirë ruajtjen e të dhënave dhe sigurimin e API-ve të fuqishme të të dhënave). CKAN ka për qëllim botuesit e të dhënave (qeveritë kombëtare, rajonale, kompanitë dhe organizatat) që dëshirojnë t'i bëjnë të dhënat e tyre të hapura dhe të disponueshme.

CKAN përdoret nga qeveritë dhe grupet e përdoruesve në të gjithë botën dhe fuqizon një shumëllojshmëri të portaleve zyrtare dhe të të dhënave të komunitetit duke përfshirë portale për qeveritë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si data.gov.uk e Mbretërisë së Bashkuar dhe publicdata.eu e Bashkimit Evropian, Dados Braziliane. dados.gov.br, portalet e qeverisë holandeze, si dhe faqet e qyteteve dhe komunave në SHBA, Britani të Madhe, Argjentinë, Finlandë etj.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN Tour: http://ckan.org/tour/
Pamja e përgjithshme e karakteristikave: http://ckan.org/features/CKAN shtojcat e instaluara:


scheming (open license): Ky zgjerim siguron një mënyrë për të konfiguruar dhe të ndarë skemat CKAN duke përdorur një përshkrim JSON skemë.

fluent (open license): Ky zgjerim siguron një mënyrë për të ruajtur dhe për t'u kthyer fusha shumë-gjuhësore në datasets CKAN, burimet, dhe organizatave.

officedocs (open license): Funksionaliteti për parapamje të dokumenteve të Microsoft Office.

pdfview (open license): Funksionaliteti për parapamje PDF.

googleanalytic (open license): për të integruar Google Analytics në CKAN.

ckanext-hierarchy (open license): Ofron një fushë të re tek modifikimi i formës së organizatës për të zgjedhur një organizatë prind.