Organizatat Total #
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 0


Komuna e Gjakovës 0

Ministria për Komunitete dhe Kthim 0

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 0

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike 0


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 0


Ministria e Integrimit Evropian 0

Ministria e Financave 6

Ministria e Punëve të Jashtme 0


Ministria e Infrastrukturës 0

Ministria e Punëve të Brendshme 0
Agjencia e Regjistrimit Civil
Policia e Kosovës

Ministria e Drejtësisë 0


Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 0


Ministria e Zhvillimit Rajonal 0

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 0

Testing 0

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë