Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit për Administratë dhe Legjislacion

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit për Administratë dhe Legjislacion
Pershkrimi Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit Administrat dhe Legjislacion
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Versioni 1.0
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Email i autorit Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Enver Haxhijaj
Email i Mirëmbajtësit Enver Haxhijaj