Lista e Organizatave Joqeveritare nderkombetare

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e Organizatave Joqeveritare nderkombetare
Pershkrimi Tabela/Lista e organizatave joqeveritare ndërkombëtare përmban: Emri OJQ-së; Shkurtesa OJQ-së; Përfaqësuesi i Autorizuar; Pozita/funksioni i përfaqësuesit të autorizuar; Lloji OJQ-së (Shoqatë apo Fondacion); Adresa e OJQ-së në Kosovë; Adresa ndërkombëtare, Nr. i kontaktues (telefoni, telefoni mobil dhe fax); Adresa elektronike; Numri Regjistrimit; Data Regjistrimit; Themeluesit; Kategoria; Misioni; Qëllimet zyrtare; Fusha e veprimtarisë; NenAktivitetet; Përshkrimi i aktiviteteve; Nëse OJQ ka Statusin e Përfituesit Publik; Numri i Statusit të Përfituesit Publik; Data Regjistrimit të Statusit të Përfituesit Publik; Data Shuarjes së OJQ-së.
Burimi https://ojq.rks-gov.net/KerkoOJQ.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti për Organizata Joqeveritare
Email i autorit Departamenti për Organizata Joqeveritare
Mirëmbajtësi Departamenti për Organizata Joqeveritare
Email i Mirëmbajtësit Departamenti për Organizata Joqeveritare