Organizatat Total #

Ministria për Komunitete dhe Kthim 0

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 0

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike 0


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 0

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 0

Ministria e Integrimit Evropian 0

Ministria e Financave 0

Ministria e Punëve të Jashtme 0

Ministria e Shëndetësisë 0

Ministria e Infrastrukturës 0

Ministria e Punëve të Brendshme 0
Policia e Kosovës

Ministria e Drejtësisë 0

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 0

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 0


Ministria e Zhvillimit Rajonal 0

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 0

Zyra e Kryeministrit 0