Veprimtaria shëndetësore në spitalet publike

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Veprimtaria shëndetësore në spitalet publike
Pershkrimi Veprimtaria shëndetësore në spitalet publike ndër vite (2006, 2009–2012)
Burimi https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
Versioni 1.0
Autor Ministria e Shëndetësisë
Email i autorit Ministria e Shëndetësisë
Mirëmbajtësi Ministria e Shëndetësisë
Email i Mirëmbajtësit Ministria e Shëndetësisë