Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit Penal te Kosoves

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit Penal te Kosoves
Pershkrimi Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit Penal te Kosoves
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Versioni 1.0
Autor Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i autorit Agjencia Kundër Korrupsionit
Mirëmbajtësi Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i Mirëmbajtësit Agjencia Kundër Korrupsionit