Te dhënat mbi financimin publik për OJQ-të

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Te dhënat mbi financimin publik për OJQ-të
Pershkrimi Të dhëna për llojin e Institucionit financues, OJQ-të përfituese dhe Shuma e mjeteve të përfituara
Burimi http://kryeministri-ks.net/
Versioni 1.0
Autor
Email i autorit
Mirëmbajtësi
Email i Mirëmbajtësit