Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive
Pershkrimi Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive Shënim 1: Pozita Drejtuese përfshinë: Drejtor i departamentit/drejtorisë, Zv. dejtor, Drejtor i zyrës, Shef divizioni, Shef sektori, Shef njësie, Menaxher. Shënim 2: Postet publike nuk përfshihen në këto të dhëna. Shënim 3: Në këto të dhëna në kuadër te Ministrisë se Shëndetësisë nuk janë përfshirë të dhënat nga niveli i mjekësisë terciare (QKUK, spitalet rajonale dhe institutet).
Burimi https://map.rks-gov.net/getattachment/04cb9ad4-1452-4448-ae28-9f044de683e9/Raport-per-gjendjen-ne-sherbimin-civil-te-Republik.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i autorit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)