Tabela me të Dhëna për Pozitat e Nivelit të Lartë Drejtues në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhëna për Pozitat e Nivelit të Lartë Drejtues në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive
Pershkrimi Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Drejtuesve të Nivelit të Lartë në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive; Shënim 1: Pozita e Nivelit të Lartë Drejtuese përfshinë: Sekretar i Përgjithshëm, Kryeshef Ekzekutiv si dhe Drejtor Ekzekutiv. Shënim 2: Postet publike nuk përfshihen në këto të dhëna. Shënim 3: Në këto të dhëna në kuadër te Ministrisë se Shëndetësisë nuk janë përfshirë të dhënat nga niveli i mjekësisë terciare (QKUK, spitalet rajonale dhe institutet).
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i autorit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)