Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit nga Menaxhimi i Përgjithshëm

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit nga Menaxhimi i Përgjithshëm
Pershkrimi Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit nga Menaxhimi i Përgjithshëm
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Versioni 1.0
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Email i autorit Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Email i Mirëmbajtësit Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)