Tabela e deklarimit të dhuratave

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela e deklarimit të dhuratave
Pershkrimi Tabela e deklarimit të dhuratave
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Versioni 1.0
Autor Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i autorit Agjencia Kundër Korrupsionit
Mirëmbajtësi Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i Mirëmbajtësit Agjencia Kundër Korrupsionit