Stafi mjekësor dhe infermierik në nivelin dytësor dhe tretësor shëndetësor

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Stafi mjekësor dhe infermierik në nivelin dytësor dhe tretësor shëndetësor
Pershkrimi Tabela përmban: Numrin e mjekëve, numrin e infermierëve dhe institucioni në të cilin punojnë.
Burimi https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
Versioni 1.0
Autor Ministria e Shëndetësisë
Email i autorit Ministria e Shëndetësisë
Mirëmbajtësi Ministria e Shëndetësisë
Email i Mirëmbajtësit Ministria e Shëndetësisë