Pasqyrimi i procedimit të rasteve të trajtuara

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Pasqyrimi i procedimit të rasteve të trajtuara
Pershkrimi Tabela përmban numrin e rasteve në procedurë, kallëzimet penale, shkeljet administrative dhe rastet e mbyllura.
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Versioni 1.0
Autor Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i autorit Agjencia Kundër Korrupsionit
Mirëmbajtësi Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i Mirëmbajtësit Agjencia Kundër Korrupsionit