Pasqyrimi i Kallëzimeve Penale dhe numrit të personave të përfshirë të përcjella te institucionet përkatëse

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Pasqyrimi i Kallëzimeve Penale dhe numrit të personave të përfshirë të përcjella te institucionet përkatëse
Pershkrimi Pasqyrimi i Kallëzimeve Penale dhe numrit të personave të përfshirë të përcjella te institucionet përkatëse
Burimi
Versioni 1.0
Autor Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i autorit Agjencia Kundër Korrupsionit
Mirëmbajtësi Agjencia Kundër Korrupsionit
Email i Mirëmbajtësit Agjencia Kundër Korrupsionit