Pasqyra e përgjithshme e kërkesave për qasje në dokumente publike në institucionet e Republikës së Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Pasqyra e përgjithshme e kërkesave për qasje në dokumente publike në institucionet e Republikës së Kosovës
Pershkrimi Pasqyra e përgjithshme e kërkesave për qasje në dokumente publike në institucionet e Republikës së Kosovës
Burimi http://kryeministri-ks.net/dokumente/?kategoria=raportet-gjitheperfshirese-per-realizimin-e-te-drejtes-per-qasje-ne-dokumente-publike&viti=
Versioni 1.0
Autor Zyra për Komunikim Publik
Email i autorit Zyra për Komunikim Publik
Mirëmbajtësi Zyra për Komunikim Publik
Email i Mirëmbajtësit Zyra për Komunikim Publik