Fuqitë instaluese të njësive gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Fuqitë instaluese të njësive gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë
Pershkrimi Fuqitë instaluese të njësive gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE-të)
Burimi http://mzhe-ks.net/repository/docs/Balanca_e_Energjise_e_Republikes_se_Kosoves_2013_shqip_qershor.pdf
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Energjisë
Email i autorit Departamenti i Energjisë
Mirëmbajtësi Departamenti i Energjisë
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Energjisë