Emisionet totale dhe specifike mesatare për TC Kosova A dhe TC Kosova B

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Emisionet totale dhe specifike mesatare për TC Kosova A dhe TC Kosova B
Pershkrimi Emisionet totale dhe specifike mesatare për TC Kosova A dhe TC Kosova B në vitin 2013 dhe diferenca e tyre në % në krahasim me vitin 2012
Burimi http://mzhe-ks.net/repository/docs/Balanca_e_Energjise_e_Republikes_se_Kosoves_2013_shqip_qershor.pdf
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Energjisë
Email i autorit Departamenti i Energjisë
Mirëmbajtësi Departamenti i Energjisë
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Energjisë